Rozmiar czcionek:
Zwiększ kontrast
^ Back to Top

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, ul. Kościelna 1, 64-150 Wijewo reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pani Anna Włoczewska-Grys; z którą można kontaktować się za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem w celu:
 • przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • realizacji umowy zawartej z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) lub art. 9 ust. 2 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • wypełnienia obowiązków i wykonywania poszczególnych praw przez Administratora na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • przetwarzania danych w sposób oczywisty upubliczniony przez osobę, której dane dotyczą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • przetwarzania danych szczególnej kategorii związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • archiwalnym w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 1. Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, reprezentowane przez Dyrektora przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ściśle dotyczących funkcjonowania oświaty, mianowicie:
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.);
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 ze zm.);
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 ze zm.);
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2011 Nr 139 poz. 814 ze zm.);
 • ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203 ze zm.).
 1. Dane osobowe są pozyskiwane od rodziców/opiekunów prawnych dzieci, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego przez Administratora.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • sprostowania danych zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • usunięcia danych zgodnie z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
 4. Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie przetwarza dane osobowe co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożnością realizacji zadań.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING 

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BRENNIE

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ) - dalej RODO, informujemy, co następuje:

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie z siedzibą ul. Kościelna 1, 64-150 Wijewo.

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Brennie jest Pani Anna Włoczewska-Grys, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar budynku szkoły, korytarzy szkolnych oraz boiska szkolnego.
 3. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 14 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane.
 4. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 5. Zespół zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób przebywających na terenie obiektu, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
 6. a) na wniosek organów prowadzących postępowania.
 7. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia
  27 kwietnia 2016 r PE i Rady (zwanego RODO).