Rozmiar czcionek:
Zwiększ kontrast
^ Back to Top

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

 

Data

Cele

8 września 2021 r.

1. Zapoznanie rodziców z dokumentacja szkolną (statut, propozycje planu pracy wychowawcy i tematyka zajęć z wychowawcą, plany dydaktyczne, regulaminy itp.) i miejscem ich udostępniania.

2. Wybór Rady Rodziców.

3. Sprawy organizacyjne klas i szkoły.

4. Zapoznanie rodziców uczniów klasy VIII z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty oraz do poinformowania rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań.

 20 października 2021 r.

Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.

 1 grudnia 2021 r. Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.
 14 stycznia 2022 r.

 1. Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej i podsumowanie pracy w I okresie.

2. Przedstawienie rodzicom uczniów klasy VIII SP informacji o dotyczących egzaminów zewnętrznych.

 23 marca 2022 r. Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.
 11 maja 2022 r.  Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących. 
 8 czerwca 2022 r.  Powiadomienie rodziców o ocenach przewidywanych.