Rozmiar czcionek:
Zwiększ kontrast
^ Back to Top

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

 

Data

Cele

14 września 2022 r.

1. Zapoznanie rodziców z dokumentacja szkolną (statut, propozycje planu pracy wychowawcy i tematyka zajęć z wychowawcą, plany dydaktyczne, regulaminy itp.) i miejscem ich udostępniania.

2. Wybór Rady Rodziców.

3. Sprawy organizacyjne klas i szkoły.

4. Zapoznanie rodziców uczniów klasy VIII z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty oraz do poinformowania rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań.

 16 listopada 2022 r.

Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.

   
 27 stycznia 2023 r.

 1. Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej i podsumowanie pracy w I okresie.

2. Przedstawienie rodzicom uczniów klasy VIII SP informacji o dotyczących egzaminów zewnętrznych.

 15 marca 2023 r. Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.
 17 maja 2023 r.
 Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących. 
7 czerwca 2023 r.
 Powiadomienie rodziców przez e-dziennik o ocenach przewidywanych.

 

Przez cały rok zgodnie z planem godzin dostępności nauczycieli - rozmowy indywidualne nauczycieli/wychowawców z rodzicami.