Rozmiar czcionek:
Zwiększ kontrast
^ Back to Top

Samorząd Uczniowski

Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie

w roku szkolnym 2022/2023

Opiekunowie samorządu: Sławomir Klamka i Katarzyna Jon

Przewodniczący -  Amelia Jęśkowiak  kl. VIII a

Zastępca - Fabian Hewusz kl. VI

Skarbnik: Konrad Miś kl. VIII b

Członkowie:

 

kl. IV  
kl. V  
kl. VIIa  
kl. VIIb  
kl. VIIIa  
kl. VIIIb  
kl. Iz  
kl. IIz  

Cele Samorządu Uczniowskiego

 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami realizacji celów wychowawczych.
 2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny.

Zadania Samorządu Uczniowskiego

 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w regulaminie szkolnym i innych obowiązków zawartych w regulaminie szkoły.
 2. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
 3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do pracy i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajobrazowych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracach użytecznych w środowisku.
 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 7. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej.
 8. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Obowiązki opiekunów Samorządu Uczniowskiego

 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań wymagających udziału nauczycieli i Dyrekcji.
 2.  Zapewnienie, z upoważnienia Dyrektora, niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządowej działalności młodzieży.
 3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu.
 4. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
 5. Inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem i udzielania mu pomocy w jego działalności.
 6. Uczestniczenie w ocenianiu samorządu, dokonywanym przez Dyrekcję i Radę Pedagogiczną.
 7. Umożliwienie przeprowadzenia wyborów na opiekunów samorządu – przygotowanie wyborów dotyczących chęci zmiany dotychczasowych opiekunów i wyboru nowych.